Wycena dochodowa spółki

bano


Mieczysław Kufel wymienia - w swojej książce pt. „Metody wyceny przedsiębiorstw” - trzy powody dokonywania wyceny:
-ceny emisji akcji,
-ceny kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części oraz często związanych z nią rat sprzedaży,
-czynszu za dzierżawę mienia.
Niezbędność wyceny przedsiębiorstwa pojawia także przy okazji:
-zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
- wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do (z) spółki,
- w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami.
- łączenia się przedsiębiorstw,
Metody wyceny:
-metody dochodowe,
- metody majątkowe,
- metody porównawcze (mnożnikowa, wskaźnikowa),
- metody mieszane.
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, czyli pozycja na rynku, stan majątkowo-finansowy, zdolność do generowania dochodów, oddziałuje na wybór metod wyceny.
Metody dochodowe uważane powszechnie za najdoskonalszy sposób wyceny przedsiębiorstw natomiast jedną z bardziej rozpowszechnionych metod dochodowych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, czyli DCF .

Podoba mi się ta książka polecam:)Istota wyceny przedsiębiorstw- są trzy powody dokonywania wyceny:
*ceny emisji akcji,
*ceny kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części oraz często związanych z nią rat sprzedaży,
*czynszu za dzierżawę mienia.
Niezbędność wyceny przedsiębiorstwa pojawia także przy okazji:
*zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
*wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do (z) spółki,
*w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami.
*łączenia się przedsiębiorstw,
Wychodząc z przyczyn wywołujących wycenę przedsiębiorstw można wyodrębnić jej trzy funkcje, a mianowicie:
*funkcja doradcza,
*funkcja argumentacyjna,
*funkcja mediacyjna.
Metody wyceny:
*metody dochodowe,
*metody majątkowe,
*metody porównawcze (mnożnikowa, wskaźnikowa),
*metody mieszane.
Uwarunkowania: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, czyli pozycja na rynku, stan majątkowo-finansowy, zdolność do generowania dochodów, oddziałuje na wybór metod wyceny.
Opierają się na założeniu, że przedsiębiorstwo jest dobrem, którego wartość zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie ono właścicielowi w przyszłości. O wartości przedsiębiorstwa stanowi zaktualizowana na moment wyceny suma przewidywanych dochodów finansowych.Do najistotniejszych uwarunkowań należą:
a) podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa,
b )rozważenie sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż akcji lub udziałów
c) prywatyzacja przedsiębiorstwa,
d) rozważenie wprowadzenia spółki na GPW lub CeTO,
e) połączenie lub nabycie przedsiębiorstw,
f) podziały firm,
g) wnoszenia aportów w postaci przedsiębiorstwa lub jego części,
h) ustalenie wartości zabezpieczenia kredytów,
i) określenie wartości posiadanych pakietów przez udziałowców,
j) ocena zarządzania przedsiębiorstwem,
k) rozważenie programu opcji menadżerskich.
Wykorzystanie stosowanej procedury kilku metod wyceny daje możliwość podjęcia racjonalnych decyzji, co do ostatecznej wartości przedsiębiorstwa. Aby rzetelnie i poprawnie wycenić przedsiębiorstwo należy zastosować kilka metod, prezentujących różne podejścia do wyceny. Miejsce tradycyjnych metod zajmują tzw. metody dochodowe oraz metody rynkowe (inaczej metody porównawcze).
Istotnym elementem wyceny wartości przedsiębiorstwa jest prezentacja jej wyników w postaci raportu końcowego.Przejęcia i fuzje coraz częstsze w Polskiej rzeczywistości gospodarczej wymagają wykonania rzetelnej i profesjonalnej wyceny przedsiębiorstw.
Wycena przedsiębiorstwa powinna być sporządzona w przypadku:
* sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej część;
* sprzedaży udziałów lub akcji;
* raportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jako wkładu niepieniężnego do innej spółki.

Problemem stojącym przed sporządzającym wycenę jest dobór właściwej metody wyceny, która zależy od specyfiki przedsiębiorstwa oraz celu w jakim sporządzana jest wycena.
Przy sporządzaniu wyceny przedsiębiorstw na zlecenie instytucji finansowych wykorzystuje się jedną z metod:
* majątkowej (skorygowanych aktywów netto, metoda likwidacyjna);
* dochodowej (metody bazujące na ocenie przepływów pieniężnych);
* porównawczej (adekwatne mnożniki rynkowe).

Możliwe jest także zastosowanie metodologii uwzględniającej różne metody wycen z odpowiednim przyłożeniem wag do każdej z zastosowanych metod. Mnogość uwarunkowań, w jakich dokonywana jest wycena powoduje, że zastosowanie jednej uniwersalnej metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa w praktyce jest niemożliwe.Powodami dokonywania wyceny są: ceny emisji akcji, ceny kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części oraz często związanych z nią rat sprzedaży, czynszu za dzierżawę mienia.
Niezbędność wyceny przedsiębiorstwa pojawia także przy okazji: zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa, wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do (z) spółki, w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami. łączenia się przedsiębiorstw,
Wychodząc z przyczyn wywołujących wycenę przedsiębiorstw można wyodrębnić jej trzy funkcje, a mianowicie:
- funkcja doradcza,
- funkcja argumentacyjna,
- funkcja mediacyjna.

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, czyli pozycja na rynku, stan majątkowo-finansowy, zdolność do generowania dochodów, oddziałuje na wybór metod wyceny. Wyróżniamy metody dochodowe (majątkowe, porównawcze <mnożnikowi, wskaźnikową>, mieszane).Do rozwoju przedsiębiorstwa wymagane jest pozyskiwanie inwestorów, tj. inwestycji kapitałowych, które mogą być udzielane w formie udziałów, akcji przedsiębiorstwa, dlatego tez trzeba dokonać wyceny tej tranzakcji. Dokonanie wyceny przedsiębiorstwa jest bardzo potrzebne w momencie sprzedaży lub wnoszenia do spółki. Kiedy dokonywana jest wycena wartości przedsiębiorstwa musimy najpierw określić jej najważniejsze funkcje, ktore ma ona spełnić. Wyróżnia sie 3 funkcje:
-doradcza
-pośredniczącą
-uzasadniającą
Wyznaczając wartośc przedsiębiorstwa możemy to robić podejściem majątkowym, które wiąże wartośc przedsiębiorstwa wyłącznie z jego materialną sytuacją. Jego wartość jest prosta sumą wartości składników majatkowych nie uwzględniającego ich organizowania umożliwiającego prowadzenie procesu produkcji. Natomiast podejście dochodowe to przeciwieństwo podejścia majatkowego które całkowicie pomija majątek przedsiebiorstwa jako źródła jego wartości, a upatruje tej wartości wyłącznie w dochodach które przedsiębiorstwo w pewnym czasie będzie przynosić.Amerbrokers wydał rekomendację "sprzedaj" dla Ferrum

10.10.Warszawa (PAP) - Analitycy z Domu Maklerskiego Amerbrokers w
raporcie z 25 września wydali rekomendację "sprzedaj" dla Ferrum
i wycenili akcje spółki na 20,2 zł za papier.

W dniu wydania rekomendacji kurs Ferrum wynosił 62,15 zł a we
wtorek o godzinie 11.30 rósł o 1,14 proc. do 45 zł.

"Akcje katowickiej spółki uznajemy za przewartościowane. Wskazuje
na to zarówno wycena porównawcza, polegająca na odniesieniu
podstawowych wskaźników rynkowych spółki do osiąganych przez
sektor metalowy na giełdzie, jak również wycena dochodowa, oparta
na naszych założeniach" - napisano w raporcie.

Analitycy zwracają uwagę, że Ferrum może nadal znajdować się w
kręgu zainteresowania inwestorów z uwagi na możliwość przejęcia
przez Alchemię.

"Rodzi to nadzieję na ogłoszenie wezwania, choć Alchemia nie
potwierdziła ostatecznie takich planów. Nasza wycena,
uwzględniająca ewentualne przejęcie Ferrum, wynosi ostatecznie
20,2 zł" - napisali analitycy.(PAP)

pif/gor/

Źródło: PAPWartość przedsiębiorstwa- to cena za jaką dane przedsiębiorstwo może być skutecznie zaoferowane do sprzedaży. Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić na:
(a) dochodowe wśród których najczęściej wymienia się: wyceny wielokrotnej (a w tym: oparte na relacji cen i zysku, oraz oparte na dywidendzie), oparte na zdyskontowanych strumieniach zysku (a w tym: oparte na dyskontowaniu nadwyżek pieniężnych, oraz oparte na dyskontowaniu nakładów i przychodów).
( oparte na wycenie aktywów, wśród których najczęściej wymienia się: przeszacowania i oszacowania, księgową, kosztów odtworzenia, oparte na wartości upłynnienia,
© mieszane, wśród których wymienia się: oparte na wartości netto i goodwill (a w tym: niemiecka metoda określania goodwill, oraz metoda anglosaska określania goodwill), oparte na aktywach oraz stopie pomnażania wartości.
Najczęściej do wyceny przedsiębiorstwa dochodzi w sytuacjach tj.:
- zmiana formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
- wstąpienia (wystąpienie) wspólnika do (z) spółki,
- w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami,
- łączenie się przedsiębiorstw
- ustalenie wartości zabezpieczenia kredytów,
- określenie wartości posiadanych pakietów przez udziałowców,
- ocena zarządzania przedsiębiorstwem,
- rozważenie programu opcji menadżerskich.
Na wartość przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników, z których większość jest niezwykle trudna do zmierzenia bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności. Takimi czynnikami mogą być przykładowo składniki niematerialne, udział w rynku, prognoza wyników, procentowa stopa dyskontowa, aktualny poziom cen środków trwałych i instrumentów finansowych.
Istotą wyceny przedsiębiorstwa jest podanie jego wartości wyrażonej w określonych jednostkach pieniężnych za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz. Znajduje ona szerokie zastosowanie przy okazji:
1. zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
2. zmiany stosunków użytkowania(leasing, dzierżawa)
3. wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami.
4. łączenia i podziału przedsiębiorstwa
Metody i techniki wyceny:
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa:
• metody wyceny na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych
• ogólne założenia metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych
• szczegółowe warianty metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Metody wyceny mnożnikowej:
• metoda transakcji porównywalnych
• metody mnożników rynkowych
• inne metody mnożnikowe
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa:
• metoda księgowa
• metoda wartości odtworzenia
• metoda upłynnienia (likwidacyjna)
Metody mieszane wyceny wartości przedsiębiorstwa:
• metoda oparta na aktywach i stopie pomnażania wartości
• metody oparte na wartości majątku i reputacji

W gospodarce rynkowej, gdzie zmiany własnościowe są rzeczą naturalną, prawidłowa wycena przedsiębiorstwa jest podstawą określenia ceny transakcyjnej. Oprócz tej funkcji istnieje wiele przesłanek uzasadniających przeprowadzenie wyceny. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

- podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa,
- rozważenie sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż akcji lub udziałów
- prywatyzacja przedsiębiorstwa,
- rozważenie wprowadzenia spółki na GPW lub CeTO,
- połączenie lub nabycie przedsiębiorstw,
- podziały firm,
- wnoszenia aportów w postaci przedsiębiorstwa lub jego części,
- ustalenie wartości zabezpieczenia kredytów,
- określenie wartości posiadanych pakietów przez udziałowców,
- ocena zarządzania przedsiębiorstwem,
- rozważenie programu opcji menadżerskich.
Na wartość przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników, z których większość jest niezwykle trudna do zmierzenia bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności. Takimi czynnikami mogą być przykładowo składniki niematerialne, udział w rynku, prognoza wyników, procentowa stopa dyskontowa, aktualny poziom cen środków trwałych i instrumentów finansowych. Dlatego w trakcie wyceny należy odpowiednio dobrać metody, które pozwolą określić rzeczywistą wartość wycenianego podmiotu. Poniżej wskazano metody, które ze względu na swoją wiarygodność zdobyły uznanie wśród specjalistów i są powszechnie najczęściej stosowane przy wycenianiu przedsiębiorstw.

Powered by wordpress | Theme: simpletex | © bano